Welkom op de site van Judoclub herzele, waar iedereen welkom is, jong en oud.

Huishoudelijk Reglement van Judoclub Herzele

goedgekeurd op de Algemene Vergadering d.d. 29-10-2003

Art 1. Algemeen

 • Elke lid van Judoclub Herzele kent de voorschriften van dit reglement en gedraagt er zich naar.
 • De trainer en/of een bestuurslid kan de toegang tot de dojo verbieden aan elke aanwezige (judoka of toeschouwer) die zich niet gedraagt naar het reglement of de regels van wellevendheid.
 • Opmerkingen en/of problemen worden enkel aan het bestuur overgemaakt en kunnen enkel door het bestuur behandeld worden. Beslissingen van het bestuur zijn onherroepelijk.
 • Dit reglement ligt ter beschikking en inzage van elk lid in de dojo. Een exemplaar wordt op eenvoudig verzoek overhandigd.
 • In alle gevallen welke niet voorzien zijn in dit reglement kunnen de aanwezige trainer en/of bestuursleden de nodige richtlijnen geven.
 • Art 2. Lidmaatschap

 • Het lidgeld vastgesteld door het bestuur van JUDOCLUB Herzele omvat de aansluiting bij de Vlaamse Judo Federatie (VJF), een verzekering en lesgeld.
 • De bijdrage dient te worden betaald bij de aansluiting en is geldig voor twaalf maanden
 • Betaalde bijdragen zijn niet terugvorderbaar.
 • Het bestuur behoudt het recht elke aansluiting of verlenging te weigeren.
 • De aansluiting dient te worden verlengd in de maand die vooraf gaat aan diegene waarin de vergunning vervalt. Het lid wordt hiervoor schriftelijk uitgenodigd.
 • Voor de judoka’s, jonger dan 18 jaar, is het akkoord van de ouder(s) vereist (handtekening op de vergunning) voor deelname aan wedstrijden.
 • Art 3. Kledij en Hygiëne

 • De judogi (of judopak) moet steeds in zuivere toestand zijn.
  De vrouwelijke judoka’s dragen onder de judogi een wit T-shirt.
 • De broekspijpen en de mouwen mogen niet te lang zijn, dit om veiligheidsredenen. Zie instructies van de VJF voor de juiste grootte.
 • De gordel wordt netjes geknoopt
 • Draag geen juwelen, piercings of scherpe voorwerpen.
 • De handen en de voeten van de judoka moeten gewassen zijn.
 • De nagels van vingers en tenen zijn kort geknipt zodat je je partner niet verwondt.
 • De haren moeten proper zijn. Lange haren dienen samengebonden te zijn (geen metaal of scherpe kantjes !).
 • Op de tatami wordt niet gegeten noch gedronken.
 • Roken is verboden in alle lokalen van de dojo
 • Verwondingen dienen onmiddellijk verzorgd te worden om besmettingen en bevuiling van andere judoka’s en de mat te vermijden
 • Hou de kleedkamers, douches en toiletten proper!
 • Art 4. De Lessen

 • Judoka’s die in het clublokaal toekomen gaan onmiddellijk naar de kleedkamer, maken er de judogi volledig in orde en begeven zich met het nodige schoeisel (pantoffels zijn aan te raden) naar de mat
 • De judoka’s gedragen zich hierbij ordelijk
 • De judokaarten van de jongeren (tot en met 4° Kyu) worden op het einde van elke training ingevuld. Dit heeft tot doel de trainer een overzicht te geven van de door de judoka gevolgde lessen en eventueel de ouders op de hoogte te houden van de aanwezigheid/afwezigheid van de jongeren.
 • De Technisch Directeur bepaalt in welke groep de judoka mag deelnemen aan de lessen.
 • Zorg ervoor om tijdig op de training aanwezig te zijn. Bij te laat komen verontschuldigt de judoka zich bij de trainer. Pas na goedkeuring door de trainer mag de judoka de training aanvatten.
 • Trainingsuren:
  De trainingsuren worden regelmatig gepubliceerd in de verschillende uitgaven van de vzw en op de website www.Judoclubherzele.be
 • Art 5. Gedragsregels

  Groet steeds correct zoals voorgeschreven:

 • Bij het betreden en verlaten van de tatami wordt gegroet.
 1. Indien men de mat wil verlaten voor het einde of tijdens de les dient men altijd de toestemming te vragen aan de trainer
 2. De geknielde groet gebruikt men om de trainer te groeten aan het begin en het einde van de les.
 3. Aan het begin en einde van een oefening groet men zijn partner.
 • Wanneer men niet oefent (bijv. om uit te rusten of naar de uitleg van de trainer te luisteren), doet men dit volgens de voorgeschreven wijze: zittend, geknield of in kleermakerszit of anders staande zonder ergens tegenaan te leunen
 • Er dient te worden gestreefd naar de grootst mogelijke stilte, zowel door de judoka’s als de toeschouwers.
 • Concentratie is noodzakelijk om vooruitgang te boeken
 • Judo vereist respect voor de trainer en uit zich in de wijze waarop de trainer wordt aangesproken. Raadgevingen en berispingen van de trainer dulden geen aanmerkingen, en op geen enkele wijze wordt onbeschoft gedrag getolereerd.
 • Ook de bestuursleden worden met respect aangesproken. Aanwezige bestuursleden kunnen de trainer helpen bij het bewaren van de discipline onder de aanwezigen, in het bijzonder om en rond de tatami.
 • In zijn gesprekken en gedragingen gedraagt de judoka zich hoffelijk tegenover iedereen.
 • Het past geen judoka iemand uit te dagen zowel binnen als buiten clubverband.
 • Indien er andere evenementen georganiseerd worden ten voordele van de club wordt er op uw medewerking gerekend, de club is er immers voor U.
 • Art 6. Sportief reglement

  Een goede atleet neemt volgende regels in acht:

 • Wees fair tijdens de kampen
 • Waardeer de tegenstander
 • Aanvaardt wat de scheidsrechter beslist
 • Mopper niet op uw ploegmaats
 • Kom verzorgd voor het publiek
 • Eerbiedig andermans goed
 • Wees een vriend voor uw ploegmaten
 • Vermijd elk grof woord
 • Train regelmatig
 • Hou de clubnaam hoog
 • Art 7. De proefaflegging

 • Het gedrag, de inzet en de regelmaat van aanwezigheid van de judoka kunnen een rol spelen bij de beoordeling van, of het toelaten tot het examen.
 • Het afleggen van een examen tot graadsverhoging is steeds een beslissing van de aangestelde trainer.
 • De examens hebben plaats op een tijdstip beslist door de trainer en het bestuur en worden meegedeeld bijvoorbeeld via een mededeling aan het prikbord of de website. Voorwaarden om toegelaten te worden tot de proeven:

  - De opgegeven stof kennen
  - Minimum aantal trainingen bijgewoond hebben
  - De vereiste leeftijd bereikt hebben
  - In regel zijn met de kledij
  - De toelating hebben van de Technisch Directeur

 • Art 8. Sancties

  Door het bestuur van Judoclub Herzele kunnen volgende maatregelen worden overwogen en toegepast:

 • De mondelinge berisping:
  een mondelinge terechtwijzing door de trainer gekoppeld aan een extra oefening, of de onttrekking van de judoka aan bepaalde oefeningen tijdens de training
 • De schriftelijke berisping:
  een schriftelijk gemotiveerde verwittiging indien herhaaldelijk inbreuken op de gedragsregels worden vastgesteld. Deze berisping wordt uitgesproken door het voltallige bestuur en de trainer.
 • De schorsing:
  de judoka wordt voor één of meer trainingen geschorst. Tijdens de schorsing mag de judoka ook niet deelnemen aan proeven of wedstrijden.
  De schorsing zal worden uitgesproken na overleg met de Technisch Directeur.
  Trainer en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.
 • De uitsluiting:
  voor de resterende geldigheidsduur van de vergunning wordt het de judoka verboden aanwezig te zijn op trainingen of deel te nemen aan proeven of wedstrijden. De uitsluiting kan worden uitgesproken na overleg tussen de trainer en voltallige bestuur.
  Trainer en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

Art 9. Bestuursleden:

De actuele lijst van de bestuursleden is te verkrijgen in de dojo en wordt gepubliceerd op de website.

Opgemaakt te Herzele op 29 oktober 2003